Ta nejlepší služba začíná osobním kontaktem

Chceme Vám poskytovat ty nejlepší služby přesně podle Vašich představ. Může se jednat o služby při návštěvě prodejního nebo servisního partnera, o individualizované nabídky příslušenství k Vašemu vozu nebo třeba nabídku speciálních výhod pro věrné zákazníky. Abychom Vám mohli splnit maximum Vašich přání a udělat Váš život s naším produktem nebo službou ještě příjemnější, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Uvědomujeme si, že soukromí a osobní údaje jsou pro každého z nás vzácné, a proto je budeme řádně a pečlivě střežit v souladu se všemi platnými předpisy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti Porsche Česká republika s.r.o., IČ 256 54 012, se sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5 (dále jen „Porsche“), souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených níže, za účelem poskytování vybraných obchodních informací, personalizovaných nabídek a přizpůsobeného poradenství v souladu s mými zájmy (profilování) o produktech a službách společnosti Porsche a jejích přidružených společností (MOON POWER GmbH), včetně společností ekosystému Volkswagen (Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services AG, ŠkoFIN s.r.o., Audi AG, SEAT S.A., SEAT CUPRA S.A.U., případně jejich právních nástupců).

POUŽITÉ OSOBNÍ ÚDAJE:

  1. Základní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk, datum narození, pohlaví, národnost, online identifikátory (např. cookies), u OSVČ IČO a místo podnikání) a to i včetně údajů, které jsou poskytovány společnosti patřící do autorizované prodejní a servisní sítě Porsche (např. kupní smlouva či smlouva o servisu vozidla), jejichž seznam je uveden na webových stránkách Porsche.
  2. Údaje o mém vozidle zakoupeném napřímo či od společnosti patřící do autorizované prodejní sítě Porsche nebo servisovaném ve společnosti patřící do autorizované servisní sítě Porsche (konfigurace, výbava vozu, VIN, servisní historie, stav tachometru).
  3. Údaje uložené v mém uživatelském účtu přidruženém k mému vozidlu (např. Volkswagen ID, VW Connect, Audi Connect, SEAT CONNECT, CUPRA CONNECT, CarLOG) a v propojených službách a mobilních aplikacích.
  4. Údaje o zakoupených či poptávaných produktech a službách napřímo či od společnosti patřící do autorizované prodejní nebo servisní sítě Porsche nebo od společnosti patřící do ekosystému Porsche viz výše (uložené konfigurace v mé digitální CarLOG garáži, poptávky na nákup produktů či služeb, využívané finanční produkty a jejich parametry, nákupní historie ve značkovém e-shopu).
  5. Údaje poskytnuté v rámci výzkumu zákaznické spokojenosti či dotazníkového šetření organizovaného společností Porsche.

Souhlasím s tím, že může docházet rovněž k profilování (včetně automatizovaného zpracování mých poskytnutých osobních údajů). Porsche je dále na základě poskytnutí tohoto souhlasu oprávněno mé osobní údaje zpracovávat taktéž pro účely provádění marketingových analýz a statistik.

Při jednání o nabídce nebo uzavření smlouvy na nákup produktu nebo služby Porsche mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření Smlouvy pro Porsche zajišťovat třetí osoby, zejména obchodníci obchodní sítě Porsche, kterým mohou být zpřístupněny mé osobní údaje. Tyto třetí osoby tak mohou vystupovat v pozici zpracovatele osobních údajů a zpracovávat mé osobní údaje jménem a dle pokynů Porsche.

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na e-mailové adrese dpo@porsche.co.cz a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany Porsche jsou dostupné na webových stránkách https://www.porsche.co.cz/osobni-udaje, přičemž potvrzuji, že jsem měl možnost se s těmito informacemi seznámit.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl správcem informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně zejména právo: na přístup k osobním údajům; na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; na přenositelnost údajů; na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů; na námitku ke zpracování osobních údajů.

Oznamovací systém compliance:

Dodržování zákonných předpisů a interních směrnic a nařízení je nejvyšší prioritu společnosti Volkswagen. Poškození naší společnosti, našich zaměstnanců a obchodních partnerů se můžeme vyhnout, pouze pokud budou dodržována pravidla a přijaté standardy. Proto je nutné, aby bylo nekalé jednání rychle rozpoznáno, prověřeno a okamžitě odstraněno.

Odhalit nekalé jednání vyžaduje bdělost ze strany každého jednotlivce a ochotu upozornit na možná závažná porušení předpisů na základě odůvodněného podezření. Vážíme si také informací této povahy od obchodních partnerů, zákazníků a dalších třetích stran. Oznámení o podezření lze podávat kdykoli a v jakémkoli jazyce.

Oznamovací systém, označovaný také jako Whistleblower system, zaručuje oznamovateli a osobám, kterých se to týká největší možnou míru ochrany. Vyšetřování je zahájeno až po velmi pečlivém prozkoumání všech dostupných informací, jejich prověření a vyhodnocení podezření z porušení předpisů. Během celého vyšetřovacího procesu je zachováván princip důvěrnosti a utajení.

Systém ombudsmanů:

„Ombudsman“ je termín převzatý ze švédského slova pro mediátora nebo právního zástupce. Dr. Rainer Buchert a Thomas Rohrbach, externí ombudsmani jmenovaní skupinou Volkswagen, působí jako zvláštní poradce pro přijímání zpráv o potenciálním porušení zákonů nebo vnitřních předpisů společnosti nebo o jakémkoli jiném škodlivém chování. Pokud je to nutné, konzultují oznámení s oznamovatelem, pokud je známa jeho totožnost. Nakonec předají všechny informace, které byly odsouhlaseny s oznamovatelem, k dalšímu zpracování příslušnému vyšetřovacímu úřadu.

Všechny informace jsou považovány za důvěrné a je to oznamovatel, který rozhodne, zda si přeje chránit svoji identitu vůči společnosti. Ombudsmani jmenovaní skupinou zajišťují, aby zprávy od oznamovatelů, kteří si nepřejí být společností identifikováni, byly předávány vyšetřovacímu úřadu anonymně.

Chcete-li kontaktovat ombudsmany Volkswagen, najdete jejich kontaktní místo na následující domovské stránce: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Kontakty:

Ombudsmani
Dr. Rainer Buchert
Telefon: +49 6105 921355 nebo +49 69 71033330
E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Thomas Rohrbach
Telefon: +49 69 65300356
E-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Hotline 24/7
Telefon: +800 444 46300 nebo +49 5361 946300

Internet
www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Porsche Česká republika s.r.o.
Telefon: +420 251 033 915
E-Mail: compliance@porsche.co.cz
Web: www.porsche.co.cz/compliance

Anglická verze: https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html
Německá verze: https://www.volkswagenag.com/de/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html

Nastavení cookies